1. محمدحسن انتظاری , تکتم رضائی , ایجاد خاصیت ابرآبگریزی بر سطح آلومینیوم با استفاده از نانو ذرات اکسید روی , علوم و فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  2. محمدحسن انتظاری , تکتم رضائی , دست یافتن به پوشش ابر آبگریز بر سطح شیشه بر پایه نانو تکنولوژی , علوم و فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰